Sulíkovo "Kilečko 2" sa dotýka aj problematiky GDPR


Prinášame vám zoznam 469 zlepšovákov z dielne Ministerstva hospodárstva SR, na čele ktorého stojí Richard Sulík. Ako uvádza ministerstvo, z vyše 2500 podnetov verenosti a odborníkov sa ich vytriedilo a posunulo ďalej práve 469, nazývaných aj ako "kilečko 2". Dotýkajú sa aj problematiky GDPR. 

 

Uvádzame v bodoch:

1. Úprava povinnosti pre zamestnanca absolvovať školenie o GDPR len 1x a to po prijatí do zamestnania;

2. Prehodnotiť výšku pokút v zákone o ochrane osobných údajov.

 

Richard Sulík očakáva ich rýchle zavedenie do praxe. O balíku zlepšovákov bude rezort hospodárstva rokovať so zamestnávateľmi a v neposlednom rade aj s jednotlivými ministerstvami. Očakáva sa, že určité návrhy však týmito rokovaniami neprejdú. Tie, ktoré však budú prijaté, sa do praxe pravdepodobne zavedú už budúci rok. 

 

Všetky ostatné návrhy zlepšovákov si môžete prečítať nižšie:

 

Zrušenie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnávateľov

Vyššia flexibilita pri vydávaní pracovných povolení pre cudzincov z tretích krajín

Zrušenie povinného odvodu pre SBS za nezamestnávanie občanov so zníženou pracovnou schopnosťou

Zrušenie ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Odstránenie duplicitných potvrdení pre dohodárov evidovaných na úrade práce

Umožnenie zasielania žiadosti o platbu pri príspevkoch a pri chránených dielniach elektronicky a nie v 3 kópiách

Eliminovanie dokladov, ktoré predkladá zamestnávateľ pri nahradení odvodu za neplnenie povinnosti zamestnávania ZP občanov/zákazkou chránenej dielni

Umožniť podať návrh na vyhlásenie konkurzu len jedným veriteľom s nesplatenou pohľadávkou

Zavedenie povinnosti konkurzných a reštrukturalizačných správcov informovať veriteľov o začatí konkurzného a/alebo reštrukturalizačného konania

Legislatívne uznať mechanizmus záverečného vyrovnania ziskov a strát (takzv. close-out netting), nielen medzi finančnými inštitúciami ale aj medzi obchodnými spoločnosťami, ktoré obchodujú s komoditami elektrina a plyn

Zaviesť neobmedzenú platnosť "malého techničáku" - osvedčenie o evidencii

Zavedenie 6-mesačnej lehoty na doručenie oznámenia o dopravnom priestupku

Zavedenie možnosti „prenositeľnosti“ tabuľky s evidenčným číslom vozidla zo starého motorového vozidla toho istého majiteľa na jeho nové motorové vozidlo

Zasielanie pokút len cez slovensko.sk

Úprava legislatívy pre špeciálne evidenčné čísla, napríklad pri predaji prívesných vozíkov

Zrušenie povinnosti predkladať štvrťročné výkazy o činnosti samostatného finančného agenta Národnej banke Slovenska

Úprava povinnosti pre zamestnanca absolvovať školenie o GDPR len 1x a to po prijatí do zamestnania

Znížiť frekvenciu vykazovania zo 4x ročne na 1x ročne vo vzťahu k environmentálnym poplatkom

Odstrániť parametre pre vlhkosť u baleného mäsa a zrušiť termíny „chladný sklad“ a „chladený sklad“ pri mliečnych produktoch

Zrušiť povinnosť vydať interný predpis ako postupovať v rámci BOZP pri horúcich alebo studených dňoch

Zmena úpravy zdanenia miešaných tabakových výrobkov pre vodné fajky podľa gramáže tabaku, nie celkovej gramáže

Zrušiť povinnosť prevádzkovateľov STK vkladať do AIS TK (Automatizovaný Informačný Systém Technických Kontrol) svoj cenník služieb

Zavedenie legálneho používania stavebných strojov pre premávku na pozemných komunikáciách

Zrušenie povinnej kontroly originality na úrade dopravy

Zrušenie protikorupčného manažérstva firmy podľa ISO 37001

Zrušenie povinných prekladov pre úrad dopravy

Zníženie požiadaviek na odbornú prax autorizovaného bezpečnostného technika z troch rokov na min. jeden rok v predchádzajúcich troch rokoch

Zníženie frekvencie zamestnávateľa oboznamovať zamestnanca s predpismi BOZP z 2 na 4 roky

Umožniť vydávať doklady o kvalifikácii obslúh (napr. vysokozdvižných vozikov) aj lektorom, ktorý je zamestnancom podniku

Zrušenie povinnosti zamestnávateľa poskytovať rekondičné pobyty zamestnancom vystaveným faktoru hluk

Odstránenie gold-platingu znížením frekvencie údržby elektrorozvodných zariadení

Zjednodušenie procesu uznávania osvedčení Národným inšpektorátom práce

Predĺžiť dobu platnosti preškolení a kontrol vykonávaných v oblasti BOZP z 2 na 5 rokov

Aktualizácia legislatívy pre oblasť údržby elektrorozvodných zariadení

Znížiť reguláciu pre používanie vysokozdvižných vozíkov

Zjednodušiť základnú dokumentáciu BOZP pri zriadení prevázky (napr. na používanie vybraných zariadení)

Zrušenie povinnosti revízie kancelárskej techniky, PC, TV, adaptérov, nabíjačiek, monitorov atď. z každých 12 mesiacov

Zúžiť rozsah dokumentácie, ktorá sa uchováva v rámci BOZP (školenia napr. iba najaktuálnejšie)

Ustanovenie jednej lekárskej priehliadky k viacerým osvedčeniam o spôsobilosti

Zavedenie možnosti pre jednoosobovú s.r.o. vykonávať aj osobu bezpečnostného technika

Prehodnotiť povinnosť tvorby koncepcie a programu realizácie politiky BOZP

Zrušenie povinnosti uvádzať zoznam školiteľov vo vzorovom projekte výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP

Znížiť frekvenciu lekárskych prehliadok, aktualizačnej odbornej prípravy a povinných školení pre držiteľov preukazov vysokozdvižných vozíkov, nízkozdvižných vozíkov, viazačov bremien, žeriavnikov

Zrušenie PZS pre jednoosobové sro-čky

Zrušiť obmedzenie kumulovania funkcie bezpečnostného technika s inými odbornými činnosťami

Zrušenie povinných BOZP školení pre 1. a 2. kategóriu zamestnancov

Zúžiť rozsah plánu ochrany zamestnancov v oblasti civilnej ochrany

Explicitne ustanoviť zoznam dokumentov, ktoré môže Inšpektorát práce pri kontrole žiadať

Zavedenie preukázania zdravotnej spôsobilosti čestným prehlásením pri sezónnych prácach/ dohodách o vykonávaní činnosti mimo PP

Zmena nastavenia pokút pre malých a stredných podnikateľov

Zosúladenie legislatívy so skutkovým stavom a zlepšiť plynulosť dodávok plynu

Odstránenie duplicity hlásenia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania

Zrušenie povinosti oznamovať plánovaný termín oprávnenej technickej činnosti

Zrušenie povinnosti prevádzkovateľa predkladať doklad o výsledku diskontinuálnej oprávnenej technickej činnosti

Zjednodušenie lekárskych prehliadok pre pilotov LAA SR

Vrátenie súdneho poplatku v prípade nevykonania úkonu v zákonom stanovenej lehote, napríklad pri úkonoch Obchodného registra

Stanovenie hornej hranice poplatkov za licencie na vývoz a dovoz výrobkov obranného priemyslu, vojenského materiálu a určených výrobkov

Zrušenie oprávnenia stanovovať požiadavky na počiatočnú dojčeneckú výživu, následnú dojčeneckú výživu, a ďalšie.

Zrušenie oznamovacej povinnosti podnikateľa voči Štátnej veterinárnej a potravinovej správe

Zníženie pokút v zákone o potravinách

Zrušenie povinného podielu domácich produktov pri propagácii potravín

Zrušiť úpravu zodpovednosti za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Zrušenie používanie výrazu "bezlepkový" v prípade šuniek v kvalite výberová a špeciál

Nastavenie spoločných postupov pre prípravu vzoriek a rozbory mäsových výrobkov na obsah mäsa

Zjednodušenie pravidiel označovania alergénov

Vypustenie ustanovení o balenej pitnej vode

Umožnenie predaja aj nepotravinárskeho tovaru po uplynutí expirácie

Zrušenie prevádzkového poriadku v potravinových prevádzkach a v rámci právnej úpravy HACCP zrušiť godplating

Zrušenie uvádzania minimálnej trvanlivosti pre nebalené výrobky

Zjednodušiť teplotné podmienky skladovania potravín

Zrušenie povinnosti mať v školskej jedálni ciachovanú váhu

Prehodnotiť povinnosť vykonávať ciachovanie meradiel každé dva roky

Predĺženie overenia zastaraných elektromechanických elektromerov a pre moderné elektronické elektromery stanovuje relatívne krátke časy platnosti overenia

Zvýšiť informovanosť podnikateľov a verejnosti v oblasti autorizácie

Zrušiť niektoré požiadavky pri žiadosti o registráciu podľa zákona o metrológii

Zrušiť informačné povinnosti pre autorizované osoby podľa zákona o metrológii

Zrušiť obmedzenia pri možnosti ukladania nižších blokových pokút podľa zákona o metrológii

Zníženie počtu dokladov potrebných k zmene priezviska na LV

Doplnenie vyhlášky o podmienky vykládok tovaru podľa výnosu- zvýšenie teploty pri manipulácii s mäsom

Zrušenie hygieny pre malé stánky

Povolenie predaja výrobkov na ambulantný predaj na jarmokoch

Stanovenie jasných podmienok na vydanie povolenia na predaj a povolenie na ambulantný predaj

Zrušenie 1 a 2 centových mincí

Zrušenie byrokratickej záťaže pre správcov bytových domov v oblasti dodávky elektrickej energie do spoločných častí bytových domov

Umožniť stanoviť dynamické ceny

Prehodnotiť výšku pokút v zákone o ochrane osobných údajov

Odmeny pre organizácie kolektívnej správy za verejný prenos v izbách a spoločných priestoroch hotelov, penziónov či v reštauráciách znížime na najnižšiu možnú mieru

Zrušenie povinnosti mentoringu vo finančnom sprostredkovaní pred začatím sprostredkovania v sektore kapitálového trhu

Liberalizácia osobitného finančného vzdelávania v sektore poistenia z dôvodu goldplatingu

Zrušenie povinnosti pre finančných sprostredkovateľov vytvárať vnútorné predpisy a smernice, ktoré majú regulovať ich činnosť

Zrušenie povinnosti poisťovní posielať klientom pravidelné vyhlásenie vhodnosti pri investičných produktoch IBIPs

Zmena zmenkového a šekového zákona

Zníženie byrokratickej záťaže účastníkov trhu s elektrinou a plynom

Zníženie rozsahu kontroly technických požiadaviek pre colné úrady

Vytvorenie podporných podmienok financovania pre použitie všetkých palív s nízkymi emisiami v premávke

Umožniť vstup do fondu typu Friends & Family aj pre určitý počet neprofesionálnych investorov

Zrušenie niektorých povinností revízie elektrických zariadení a predĺženie intervalu revízie

Zrušenie podmienky časovo stanovenej platnosti povinného overenia na 10 rokov pre prepravné sudy

Zrušenie platenia poplatku pri recyklácii odpadového oleja

Skrátenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu DPH na štyri mesiace od začatia daňovej kontroly

Zrušiť povinnosť odberateľa ručiť za odvedenie DPH za dodávateľa

Povinnosť uhradiť DPH až po zaplatení faktúry

Zlúčenie 3 výkazov DPH - 1. Daňové priznanie
2. Kontrolný výkaz
3. Súhrnný výkaz

Požadujeme implementovať ustanovenie Smernice o DPH, ktoré umožňuje vrátenie zaplatenej DPH v prípade neuhradených pohľadávok

Neplatenie DPH pri dovoze tovaru – colný úrad by v stanovených prípadoch nevyrubil DPH pri dovoze platiteľovi DPH

Prehodnotenie autoregistrácie

Štatistické prehľady o sumách obratov

Zvýšiť výšku odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr

Zmeniť naviazanie 10 % sadzby DPH pri vybraných potravinách z kódov colného sadzobníka na tovarové skupiny

Sprehľadnenie a zjednodušenie preukazovania nadobudnutia tovaru v rámci medzinárodnej prepravy

Prenesenie daňovej povinnosti pri zložených plneniach

Umožniť pri vývoze tovaru aj moderné metódy preukázania oslobodenia od DPH

Zrušenie povinnosti uvádzať tuzemské faktúry s DPH

Zjednodušenie povinnej registrácie na DPH

Zrušenie povinnosti/zavedenie limitov pri definícii výrobcu a distribútora neobalových výrobkov v nadväznosti na povinnosti spojené s registráciou

Zmena exekučného poriadku - vypustenie povinnosti zamestnávateľov

Precizovanie výpočtu referenčnej ceny

CENCG a KSPD

Odstrániť povinné náležitostí zmlúv a faktúr vyplývajúce z energetickej legislatívy

Zaviesť právo dodávateľa vzniknutý preplatok započítať voči ostatným pohľadávkam podľa zmluvy

Zrušiť účtovanie cien so spätnou účinnosťou

Vymedzenie pojmu podchladeného cesta/cool rising, kvások, kváskový chlieb

Zaradenie podchladeného cesta do skupiny ostatný pekársky výrobok

Rozšírenie podskupín v skupinách výrobkoch Chlieb a Pečivo

Zrušenie štátneho sviatku 1.9.

Zrušenie povinnosti uvádzať gramáž

Zrušiť povinnosť značiť tovar jednotkovými cenami v predajniach s malou podlahovou plochou a pri pultovom predaji

Zrušenie kalkulácie surovín v reštauráciach

Úprava zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Zrušiť povinnosť informovať zákazníka o nedostupnosti tovaru z akciového letáku

Presunutie zodpovednosti za označenie výrobkov z obchodu na výrobcu alebo dovozcu

Zavedenie elektronického oznámenia o spôsobe vybavenia reklamácie tovaru

Umožniť vrátenie peňazí za tovar až po jeho vrátení v pôvodnom stave

Odstránenie duplicitných a triplicitných kontrol vykonávaných SOI a Finančnou správou

Zosúladenie lehoty na ukladanie pokút a začatie konaní o uložení pokút voči podnikateľom

Požiadavka, aby prevádzkovateľ distribučnej siete nezodpovedal za škodu, ktorá vznikne prevádzkovou činnosťou

Zrušenie schvaľovania zmlúv posielaných na ÚRSO

Zníženie zaťaženia dodávateľov elektriny a plynu zjednotením reportingových povinností

Úprava povinnosti regulovaného subjektu len voči regulovaným činnostiam

Zrušenie cenovej a vecnej regulácie elektriny a plynu pre malé podniky

Zrušiť povinnosť predkladať obchodné podmienky dodávky elektriny na schválenie ÚRSO

Zvýšenie transparentnosti verejnou konzultáciou pred schvaľovaním prevádzkových poriadkov

Odstrániť povinnosť regulovaného subjektu podávať hlásenia o nevykonávaní činnosti, na ktorú má povolenie

Doplniť možnosť zmeniť cenové rozhodnutie z dôvodov výraznej zmeny ekonomických parametrov u regulovaných subjektov

Vypustiť povinnosť regulovaných subjektov schvaľovať cenový návrh Valným zhromaždením

Doplnenie dôvodu na zmenu alebo zrušenie cenového rozhodnutia u regulovaných subjektov

Zníženie administratívy týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov

Zjednodušenie vyplácania mikroplatieb

Zrušenie povinnosti prevzatia vzorových obchodných podmienok

Zjednotenie systému prevádzkového poriadku a obchodných podmienok

Zmeniť lehotu pre mesačné podávanie hlásení tzv. INTRASTAT pre Štatistický úrad od podnikateľov, ktorí dovážajú (vyvážajú) tovar z (do) EÚ

Zrušenie niektorých štatistických výkazov nebankových finančných inštitúcií

Technicky odstrániť zo štatistických výkazov chybové hlásenia a spresnenie požiadaviek

Zjednodušiť metodiku vypĺňania štatistického vykazovania

Prispôsobiť termíny štatistických zisťovaní frekvencii platenia DPH

Zreálniť vykazovaný SK NACE podnikateľov

Zvýšenie bezpečnosti plynárenskej siete

Zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike

Nahradiť povinnosť zasielať cenníky dodávky elektriny a plynu ÚRSO zasielaním informácie o ich zverejnení

Zrušiť povinnosť dodávateľov elektriny informovať RTVS o odberateľoch elektriny v domácnosti a stanoviť túto povinnosť pre Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou

Vypustiť zo zákona povinnosť regulovaného subjektu do 30 dní od právoplatnosti povolenia na podnikanie v energetike predložiť návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra

Zaviesť do zákona o energetike možnosť uzatvárania private PPA zmlúv (power purchase agreements) pre zariadenia na výrobu elektriny, tepla alebo chladu

Vypustenie informácie o kompenzácii za nedodržanie kvality zo zmluvy

Znížiť administratívne zaťaženie dodávateľov elektriny

Zaviesť zodpovednosť za poskytovanie údajov o elektrine – OKTE a.s., ktorá prevádzkuje dátový sklad pre trh s elektrinou

Zjednodušenie povolení pri predaji z vlastnej farmy v reštaurácii

Zmena právnej úpravy vo vyúčtovaní náhrad pri pracovnej ceste - pri absencii iných výdavkov ako stravné

Jednoduchšie vykazovanie pre včelárov

Odstrániť fyzické archivovanie vydaných bločkov

e-Kasa - zrušenie povinnnosti mať e-kasu u neplatcov DPH

Zrušiť každoročné servisné prehliadky online registračných pokladníc

Výnimka z povinností povinnej osoby podľa zákona o ochrane pred legalizáciou trestnej činnosti

Zúžiť okruh povinných osôb, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo účastníkmi procesu legalizácie príjmov z trestnej činnosti

Skutočné zrušenie povinnosti papierových faktúr- používať SCAN

Umožnenie, aby dokumenty z E-schránky boli použiteľné pre právne úkony bez dodatočnej administratívy

Zaviesť, aby archivácia v needitovateľnom formáte (napr. pdf) mala rovnakú použiteľnosť pre právne úkony ako originál

Zdokonalenie elektronického podpisu

Zmena formátu dokumentu pri podpise kvalifikovaným elektronickým podpisom

Zjednodušenie práce s dokumentmi- formát zaručenej konverzie

Rozšírenie prístupu k zaručenej konverzii dokumentov

Nadradenie písomnej formy komunikácie nad elektronickú formu

Obmedzenie povinnosti zaručenej konverzie dokumentov pre účely archivácie účtovníctva

Zavedenie alternatívnej možnosti prihlásenia do elektronickej schránky

Povinné podpisovanie správ a príloh elektronickým podpisom

V zákone o OZE precizovať ustanovenia o technologickej vlastnej spotrebe

Nastavenie možnosti financovania podpory OZE z externých zdrojov

Umožniť výrobcom, ktorí majú vlastnú zodpovednosť za odchýlku, aby si túto odchýlku spravovali oddelene od povinného výkupu elektriny

Zmena k vyhláške o fyzikálnych a chemických požiadaviek na horčicu

Zmena vyhlášky o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách

Zmeniť frekvenciu povinnosti ciachovania liehových meradiel z 3 rokov na 5 rokov

Znížiť administratívu zamestnávateľov v spojení s vyplatením odchodného pri dovršení dôchodkového veku

Zdobrovoľniť rekreačné poukazy

Zrušenie určenia splatnosti mzdy

Možnosť výberu medzi výpovednou dobou alebo odstupným

Oddeliť príplatky od minimálnej mzdy

Zavedenie 3-dňovej lehoty na doručenie PN

Umožniť prevod nevyužitých hodín z konta pracovného času (plus alebo mínus hodiny) z jedného obdobia do nasledujúceho obdobia

Zavedenie viac flexibility pri vytváraní harmonogramu práce

Zlepšiť mechanizmus minimálnej mzdy

Rozhodovacie právomoci pri pracovných normách

Oddeliť prácu z domu (tzv. home office) od domáckej práce a telepráce v Zákonníku práce

Odstrániť súbeh nároku na náhradu mzdy a povinnosti opäť zamestnanca zamestnať v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru

Zrušenie pokút za neuvádzanie výšky platu v inzeráte

Zjednotenie podmienok vzniku jednotlivých foriem zastupovania zamestnancov (zamestnanecká rada, odborová organizácia)

Zrušenie zákazu autorských činností pre dohodárov

Zaviesť definíciu žiaka a študenta do ZP

Umožniť žiakom a študentom pracovať počas posledných školských prázdnin pri ukončení školskej dochádzky

Odstránenie potreby existencie objektívnych prevádzkových dôvodov pri dočasnom prideľovaní zamestnancov medzi zamestnávateľmi

Zavedenie možnosti rozvrhnúť konto pracovného času po dohode aj s jednotlivými zamestnancami

Zavedenie možnosti vyhlásenia celozávodnej dovolenky bez predchádzajúceho súhlasu zástupcov zamestnancov

Rozhodnutie zamestnávateľa o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času

Zavedenie možnosti zamestnávateľa zaviesť pružný pracovný čas bez predchádzajúceho uzavretia kolektívnej zmluvy alebo bez predchádzajúcej dohody so zástupcami zamestnancov

Zvýšenie rozsahu týždenného pracovného času študentov z 20 hodín na 40 hodín resp. vypustenie podmienky, zmysle ktorej dohodu možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov

Zrušenie povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť zdravotné posúdenie zamestnanca pracujúceho v noci najmenej raz za rok

Zavedenie ďalšej možnosti na pracoviskách s nočnými zmenami, aby deň pracovného pokoja začínal hodinou zodpovedajúcou začiatku prislúchajúceho kalendárneho dňa a končil uplynutím 24 hodín od jeho začiatku

Zrušenie vystavenia potvrdenia o nevykonaní zrážok zo mzdy

Spresnenie konkurenčnej doložky

Úprava lehoty na vystavenie zápočtového listu

Zrušenie súbehu príplatku za sviatok a sobotu a nedeľu

Skrátenie fiktívneho doručovania v prípade nenastúpenia do zamestnania

Rodičovská dovolenka čerpaná mužom

Zaviesť doručovanie zápočtového listu aj elektronicky

Zefektívnenie inštitútu sezónneho zamestnávania

Zlúčenie stupňov náročnosti práce

Uznávanie odrôd uznaných v krajinách EU automaticky aj na Slovensku

Doplnenie podmienky výroby a označovania pre nízkoalkoholické a dealkoholizované víno

Doplnenie podmienky výroby a kvalitatívne parametre pre vína bez zemepisného označenia

Zavedenie definície vinohradov na terasách

Zavedenie definície enológov v zmysle definície OIV

Vypustenie senzorickej certifikácie zo zákona o vinohradníctve a vinárstve

Zmena vydania certifikátu na vinárske produkty z 30 dní na 15 dní

Umožnenie dostrekovania čísla certifkátu priamo na etiketu vinárskeho produktu

Odstránenie duplicít pri zasielaní dokumentov vo vzťahu k ŠVPS

Umožnenie uskutočnenia energetického auditu

Zrušenie pracovného lekárstva pre zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zákon o súkromnej bezpečnosti

Zrušenie povinnosti nahlasovania druhého odberného miesta elektrickej energie v RTVS

Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre zamestnávateľov

Zavedenie povinnosti RTVS informovať podnikateľa o jeho zaradení do evidencie platiteľov koncesionárskych poplatkov a o zmene sadzby úhrady koncesionárskych poplatkov

Zrušiť predkladanie potvrdení o vlastníctve účtu pri žiadostiach o platby v rámci poskytovania podpory v poľnohospodárstve

Povinnosť FS prvýkrát informovať daňový subjekt o nedoplatku pred tým, ako vzniknú úroky z omeškania

Zavedenie preferovanej elektronickej formy pre telekomunikačné služby

Zaviesť, aby žiadosť o formulár A1 (resp. potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia pri pohybe pracovníkov v rámci EÚ/EHS) mohla byť podávaná elektronicky

Zrušiť povinnosť mať v gastro prevádzkach zvlášť WC pre zamestnancov a pre zákazníkov

Liberalizácia hygienických požiadaviek v gastro prevádzkach - napr. menší počet umývadiel

Zlúčiť kategórie prevádzok na účely uvedenia priestorov do prevádzky tak, aby sa liberalizovali schvaľovacie procesy stavebného úradu

Zrušiť povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika v rámci PZS v stanovených intervaloch

Zrušiť povinnosť predkladať prevádzkový poriadok RÚVZ aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov

Zrušenie finálnej kontroly na otvorenie prevádzky zo strany ÚVZ SR

Zrušenie povinnosti vyhotovenia záznamu o posúdení rizika

Zrušenie povinnosti zamestnávateľov , ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v 2. kategórii

Zrušenie povinnosti mať prevádzkový poriadok držiteľov oprávnenia na odstraňovanie azbestu

Zrušiť povinnosť predkladania úradu verejného zdravotníctva oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín z dôvodu goldplatingu

Zavedieme povinnosti pre ÚVZ SR poskytovať informácie zamestnávateľovi o príčinách choroby z povolania

Zrušiť vstupnú lekársku prehliadku pri nástupe do zamestnania

Zníženie frekvencie preškolenia geológov z 5 rokov na dobu neurčitú

Zrušenie predkladania zmluvy o deratizácii a zmluvy o odpadkoch

Zrušenie praktickej časti v rozsahu 10 hodín vyžadovaných na vzdelávanie viazačov bremien

Povolenie odberu vody na zavlažovanie z odvodňovacieho rigolu

Zrušenie povinnosti ohlasovania vybraných druhov produktov

Obmedzenie právne záväzného vykonávacieho predpisu o emisných limitoch

Zrušenie minimálnych lehôt na čistenie okien na pracoviskách

Spresniť povinnosť vybudovať v prevádzke samostatnú miestnosť pre upratovačku a pre niektorých zamestnancov

Zrušenie povinnosti hlásenia pobytu cudzincov

Zrušenie duplicitnej evidencie pri ubytovaní v prípade EÚ občanov

Automatické predĺženie víz a pracovných povolení

Doplnenie odseku do vyhlášky o mäse jatočných zvierat - zvýšenie teploty pri manipulácii s mäsom

Prevziať pre účely účtovníctva, ako aj ďalších súvisiacich predpisov, ktoré nepriamo definujú účtovné doklady (napr. daňové priznania a pod.) rovnaké pravidlá ako platia v zákone o DPH pre elektronickú faktúru

Zrušenie povinnosti archivácie výplatných listín v papierovej forme

Umožniť pri kúpe balíka pohľadávok účtovať ich ako balík a nie jednotlivo

Zjednodušiť vyúčtovanie služobných ciest na účely zaradenia do účtovníctva a odpočtu DPH

Zosúladenie národnej legislatívy v otázke vymedzenia subjektov zostavujúcich IFRS závierku

Zjednodušenie elektronického uchovávania účtovných dokladov

Znížiť dobu archivácie účtovnej dokumentácie z 10 rokov na 5/7 rokov

Zrušenie časového rozlíšenia pri účtovaní vybraných nákladov

Zrušenie výročnej správy pre mikro účtovné jednotky

Zrušenie povinnosti archivácie účtovných závierok

Legislatívne zosúladenie obsahu pojmu subjekty verejného záujmu v zákone o účtovníctve

Zrušiť prihlasovanie pravidelného a nepravidelného príjmu na Sociálnu poisťovňu

Zavedenie možnosti so súhlasom rodiča uzatvoriť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu pre mladistvých zamestnancov a dohodárov v športe

Ponechanie jednotnej minimálnej šírky autocvičiska 12 metrov

Zrušenie povinného vykonávania živnosti do 2 rokov od založenia

Úprava podmienok odbornej spôsobilosti - pre viazanú živnosť Realitná činnosť

Úprava podmienok pre živnostenské podnikanie od 16 rokov

Úprava odbornej spôsobilosti pre získanie viazanej živnosti "zasielateľstvo"

Znovuzavedenie živnosti športového maséra

Zavedenie inštitútu všeobecnej voľnej živnosti

Zjednodušenie požiadaviek pre potrebnú odbornú kvalifikáciu pre založenie cestovnej kancelárie

Rozšírenie živnosti pohostinská činnosť o výrobu a predaj výrobkov z mäsa, pekárskej a cukrárskej výroby, spracovanie mlieka a výrobkov z neho

Zrušenie posielania nulových výkazov DPH zo strany SZČO, ktorá má prerušené podnikanie

Zjednodušiť zaradenie blízkych povolaní do živnosti, bez ohľadu na typ praxe

Zrušenie prekrývania kontrolných kompetencií Živnostenského úradu

Zrušiť pokutu živnostenského úradu za neuvedenie registra na faktúre a čísla zápisu

Zjednodušenie podmienok odbornej spôsobilosti pri "prevádzkach verejného pohostenia"

Prehodnotenie výšky pokút zo strany Sociálnej poisťovne

Zrušiť povinnosť SZČO oznámiť prerušenie poistenia do 30 dní od prerušenia

Zrušenie oznamovania nízkych pohľadávok Sociálnou poisťovňou

Zvýšenie hranice príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov, z ktorej študent nie je povinne dôchodkovo poistený

Zrušenie duplicitných oznámení pri zániku nemocenského poistenia

Zaviesť jeden registračný list a zlúčiť výkaz poistného a príspevkov s mesačným výkazom poistného a príspevkov

Zadefinovanie práce vysokoškoláka počas leta na DBPŠ

Zrušiť nahlasovanie prerušenia poistenia v prípade čerpania OČR

Zrušenie povinnosti predkladania dokumentov vydaných Sociálnou poisťovňou pri kontrole subjektu zo strany Sociálnej poisťovne

Zrušiť kontrolu povolenia na prevádzke, ktoré vydal Colný úrad

Zrušiť povinnosť písomne uvádzať pôvod potravín v jedlách na jedálnych lístkoch

Zníženie počtu dokladov vyžadovaných od prevádzkovateľa strážnej služby

Zrušiť podmienku, v zmysle ktorej sa na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva vyžaduje vysokoškolské vzdelanie

Zrušiť povinnosť prevádzkovateľa bezpečnostnej služby oznámiť krajskému riaditeľstvu zmeny údajov

Skrátenie lehoty pri uschovávaní evidencie pre prevádzkovateľa odbornej prípravy

Upraviť zákon o súkromných bezpečnostných službách v časti stanovenia podmienok pre prepravu cenín

Zrušenie možnosti uložiť pokutu prepravným firmám v prípade, ak nesťahujú údaje z kariet všetkých šoférov každých 28 dní

Potvrdenie o vedení účtu pri žiadosti o dotáciu

Zavedenie možnosti zakúpiť diaľničnú známku na ľubovoľný počet dní, najviac na 365 dní

Zrušenie povinnosti zakúpenia diaľničnej známky za prívesný vozík

Umožniť registráciu poplatku na EČ ťažného vozidla

Zníženie počtu minimálnych rozborov vody za rok

Zavedenie povinnosti stavebného úradu vopred špecifikovať všetky požiadavky/náležitosti pre úspešné ukončenie kolaudácie a rekolaudácie

Zavedenie postupu, podľa ktorého by bežné úpravy nadzemných líniových stavieb telekomunikačných vedení nepodliehali územnému rozhodnutiu, stavebnému povoleniu, ale iba ohláseniu

Ustanovenie lehoty na dĺžku stavebného konania

Zrušenie povinnosti predložiť osvedčenie o akreditácii

Preradenie technického zariadenia "tlaková nádoba - stabilná" do skupiny B b1 na účely zníženia finančného zaťaženia

Zmena povinnosti pre ubytovacie zariadenia robiť revíziu elektrických rozvodov z 3 rokov na 5 rokov

Požiadavka, aby Hlavný banský úrad vydával oprávnenia len na činnosti vykonávané v podzemí (bane)

Oprávnenie zamestnancov vydávať Hlavným banským úradom vydávané oprávenia

Plnenie požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení

Odstránenie duplicity školení a vzdelávania, na základe ktorých sú oprávnenia vydávané v banskej správe

Vyňatie malých firiem z povinnosti vo vzťahu ku kapitálovému fondu

Zrušenie povinného vedenia rezervného fondu v obchodných spoločnostiach

Zaviesť možnosť vydávať rozličné druhy akcií – zakladateľské a investorské spoločnostiam s premenlivým základným imaním

Legislatívne upraviť konanie e-valných zhromaždení spoločností

Zrušenie požiadavky na overenie podpisu predsedu valného zhromaždenia

Pri j.s.a. zaviesť možnosť registrovania práva požadovať nadobudnutie akcií (t.j. call opcia) obdobne ako je to v prípade práva požadovať prevod akcií (drag along)

Doplnenie lehoty na nápravu nedostatku pred rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti

Vyhodnotenie efektu ustanovení o kríze

Zrušenie platenia preddavku likvidátorovi vo výške 1 500 eur od 1.10.2020 za zrušenie s.r.o.

Zavedenie povinnosti OR do 5 pracovných dní opraviť alebo zosúladiť údaje v OR

Úprava možnosti domáceho varenia piva

Doklady o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia liehu - postačuje ich dodanie do 5 pracovných dní

Zrušenie duplicitnej oznamovacej povinnosti pri otvorení novej prevádzky živnostenskému úradu

Zrušenie povinnosti podávať štvrťročný výkaz o bilancii liehovín ŠÚ SR

Vývozy v zjednodušenom postupe na účely spotrebnej dane z alkoholických nápojov

Spotrebná daň na tiché víno

Zrovnoprávnenie podmienok pre získanie povolenia na predaj alkoholických nápojov

Zjednodušiť vydanie povolenia na predaj alkoholu

Vylúčenie maloobchodných predajní potravín z povinnosti monitorovania povinne kalibrovaným teplomerom

Zrušenie ciachovaných teplomerov v chladničke a mrazničke

Zrušenie zákazu zmrazovania selektívne podľa druhu potravín

Zrušenie nutnosti mať sklad organického odpadu pre malé prevádzky

Zníženie počtu evidencií v zariadeniach spoločného stravovania

Používanie potravín aj od predajcov "z dvora"

Zrušiť povinnosť mať vo firme osobu zodpovednú za oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zverejnenie "náhodného" kľúča výberu spravodajských jednotiek

Zníženie frekvencie výkazníctva a zrušenie niektorých štvrťročných zisťovaní

Revidovanie úpravy pracovných polôh

Umožniť dočasne pokračovať v jazde aj po odobratí technického preukazu

Zrušiť pokutu za oneskorené podanie prehľadu k dani zo závislej činnosti

Zaviesť inštitút druhej šance pri ukladaní pokút

Možnosť uviesť v plnomocenstve, že sa osoba splnomocňuje na celú komunikáciu s DÚ

Zníženie lehoty na uskutočnenie daňovej kontroly

Sprístupnenie saldokonta na portáli FS SR

Zavedenie možnosti neakceptovania duplicitného výkazu (napr. pri podaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty)

Skrátenie lehoty na zánik práva vyrubiť daň pri odpočte daňovej straty zo siedmych na päť rokov

Skrátenie lehoty na vyrubenie úroku z omeškania

Zrušenie povinnosti mať v ambulancii akupunkturistu zdravotnú sestru

Zrušenie povinnosti oznamovať zdravotným poisťovniam presné dni ohľadne dohody o vykonaní práce

Zavedenie oznamovacej povinnosti Sociálnej poisťovne a ÚPSV

Zrušiť odvod do zdravotnej poisťovne pri odpredaji vyradeného motorového vozidla z dlhodobého majetku firm

Zrušenie povinnosti zamestnávateľa pri spätnom priznaní invalidného dôchodku zamestnancovi, opravovať spätne výkazy preddavkov na zdravotné poistenie

Zmeniť periodické školenia personálu v reštauráciách vo vzťahu k hygiene

Umožnenie odpočtu paušálnych daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľností

Zrušiť podmienku kapitalizácie vynálezu chráneného patentom, úžitkovým vzorom, softvéru pre účely uplatnenia patent boxu

Znížiť frekvenciu prehľadu o zrazených preddavkoch

Zvýšenie daňového limitu na reklamné predmety

Rozšírenie aplikácie zrážkovej dane na prieskum a na príležitostnú prácu

Zjednotenie definície nákladov na prijaté úvery a pôžičky so Smernicou EU

Zrušenie povinnosti transferového oceňovania medzi subjektmi, vykonávajúcimi hospodársku činnosť v SR

Zavedenie zrýchleného odpisovania nevymožiteľných pohľadávok

Nepriame stimuly podpory v podnikateľskom sektore - zrušiť superodpočet

Zrušenie prehľadov zo závislej činnosti

Zníženie dane z kryptomien

Zrušenie e-kasy pre podnikateľov v taxislužbe, ktorí podnikajú cez aplikácie ako Uber/Bolt

Zaviesť možnosť odpočtu danovej straty za poslednych päť rokov bez obmedzenia na jednotlivé roky

Zaviesť časové rozlíšenie na zaplatené certifikáty

Odstrániť nerovnaké zdaňovanie pri zdaňovaní výnosov z predaja cenných papierov

Zmeniť lehoty na zasielanie výkazu o zrazenej zrážkovej dani

Upraviť režim zdaňovania zamestnaneckých akcií

Zrušenie inštitútu mikrodaňovníka

Zrušenie prevodového mostíka a zdaňovanie vychádzajúce z hospodárskeho výsledku

Zaviesť, aby sa pri sponzorskej zmluve v športe ako základ dane zohľadňoval kladný základ dane za predchádzajúci rok a nie za prebiehajúci rok

Zrušenie povinnosti hlásiť úradu citácie Slovenských technických noriem platných len pre územie Slovenska

Zaviesť univerzálnejšie povolenie na odber elektriny oslobodenej od dane

Liberalizácia registračných a evidenčných povinností v prípade výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov

Rozšírenie možnosti vypovedania zmluvy zo strany podnikateľa zapojeného do duálneho vzdelávania

Liberalizácia požiadaviek na bezpečnosť textilných vlákien

Umožniť zvoliť výhodnejšie dodávky tepla

Zavedenie určovania výšky minimálnej mzdy ako 60 % mediánu z predchádzajúceho roku

Znížiť frekvenciu kontrol požiarnych uzáverov

Zrušenie povinnosti povinného členstva v profesijných komorách

Znížiť frekvenciu výkazov alebo upraviť limity pre vznik vykazovacej povinnosti vo vzťahu k NBS

Zrušiť platby za odber povrchových a podzemných vôd v prípade, ak sa voda používa na zavlažovanie v poľnohospodárstve

Zúženie povinnosti na získanie súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v prípade odovzdávania odpadov vhodných na využitie v domácnosti iba na nebezpečné odpady

Jednoduchšie zasielanie evidencií do informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH)

Zjednodušiť vyraďovanie vozidiel z evidencie

Zrušenie evidenčných listov odpadu

Zrušenie povinnosti viesť a uchovávať evidenciu o neobalových materiáloch a ohlasovať ministerstvu údaje z nej

Zrušenie inštitútu koordinačného centra

Zrušiť povinnosť podnikateľa zisťovať, či zamestnanci jeho dodávateľa nevykonávajú nelegálnu prácu

Zjednodušiť skladovacie podmienky mäsových výrobkov

Zmena definície tepelného opracovania mäsového výrobku

Liberalizácia podmienok používania mechanicky separovaného mäsa

Zaviesť do zákona ustanovenie, podľa ktorého je neprimeranou podmienkou neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 30 dní odo dňa doručenia faktúry

Vypustenie zákazu predaja pod nákupnú cenu

Vypustenie zákazu nákupu za nižšie ako ekonomicky oprávnené náklady

Vypustenie ustanovenia o zákaze zníženia kúpnej ceny

Zníženie likvidačných pokút v sektore obchodu s potravinami

Zaviesť pre autoškoly možnosť učiť pomocou živej virtuálnej hodiny

Zrušiť obmedzenie, v zmysle ktorého je inštruktor autoškoly oprávnený používať výcvikové vozidlo označené odnímateľným transparentom, vestou, odnímateľnou reflexnou fóliou, alebo iným spôsobom len počas výcviku v kurzoch (v obci a v meste)

Zavedenie alternatívy pre zaznamenanie výučby a výcviku účastníka autoškoly

Sprístupnenie informačných systémov verejnej správy

Zaviesť hromadné ukladanie správ vo forme uceleného archívu z elektronickej schránky

Zjednodušiť požiadavky pri vydávaní povolenia na distribútora

Generálny pardón pre porušenie povinností hospodárskych subjektov oznámiť zmeny údajov zapísaných v zozname hospodárskych subjektov

Odstránenie povinnosti ohlasovať zmeny údajov hospodárskych subjektov pri údajoch zapisovaných do Obchodného registra

Možnosť uzavretia zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní so subjektom, ktorý má nedoplatky na odvodoch a daniach a následné započítanie pohľadávok

Zmena nastavenia účinku prevodu väčšinového obchodného podielu

Vypustenie úradného osvedčenia požadovaných kópií podkladov

Zavedenie princípu „only once encoding“ – poskytnutie informácie iba 1x

Včasné vrátenie dokumentácie povinnej osobe v nadväznosti na ukončovanie finančnej kontroly a auditu

Zavedenie princípu primeranosti pri výkone finančnej kontroly a auditu

Vypracovanie konečnej správy, ak nedostatky nemajú negatívny vplyv na povinnú osobu alebo finančnú operáciu

Považovanie návrhu správy sa považuje za finálnu správu, ak sa neuplatnia námietky

Zavedenie povinnosti zdôvodnenia zistení a vyhodnotenia námietok

Prerokovanie záverov auditu až po návrhu správy a námietkach

Zavedenie možnosti preskúmateľnosti správy z auditu ministrom financií

Zavedenie možnosti „opravy“ správy dodatkom

Posilnenie dohľadového orgánu nad výkonom auditu

Úprava podlimitných civilných zákaziek v prípade služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní

Úprava pravidiel verejného obstarávania pri dotovaných subjektoch

Zefektívnenie obstarávania bežných tovarov, služieb a stavebných prác

Spresnenie možnosti predloženia ponuky alebo návrhu v inom ako štátnom jazyku

Odstránenie povinnnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa o preskúmavanie, či majú účastníci PTK nejaký vzťah k záujemcom alebo uchádzačom

Úprava povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa skúmať referencie jednotlivých záujemcov a uchádzačov

Vypustenie všetkých ustanovení týkajúcich sa „zjavne nedôvodných námietok“ a „zjavne nedôvodného odvolania“

Umožniť doplatenie kaucie navrhovateľom v správnej výške na základe výzvy úradu

Úprava definície zjavne nedôvodných námietok

Vysvetlenie navrhovanej úpravy, ktorá umožňuje uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 6 mesiacov

Vysvetlenie zavedenia výnimky pre pátracie a bezpečnostné služby a návrh na úpravu niektorých ustanovení

Úprava obmedzenia výšky ceny plnenia v prípadoch, že pôvodný dodávateľ už dodal časť plnenia

Vyňatie niektorých ustanovení pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou

Zrušenie Rady úradu pre verejné obstarávanie a jej nahradenie špecializovaným súdom

Zastrešenie profesionalizácie úradom pre verejné obstarávanie namiesto garantov VO

Úprava povinností týkajúcich sa odbornej prípravy garantov VO

Splnenie povinnosti uplatnením environmentálneho hľadiska namiesto sociálneho hľadiska, alebo ich kombináciou podľa potrieb a možností verejného obstarávateľa

Zavedenie možnosti pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa overiť v IS VS podlžnosti úspešného uchádzača voči štátu bez požadovania dokladov od uchádzača

Zefektívnenie výkonu inšpekcie práce

Zosúladenie ustanovení týkajúcich sa zákaziek na poskytnutie služieb v oblasti výskumu a vývoja v zákone o verejnom obstarávaní so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014, resp. spresnenie uplatniteľnosti výnimky pre služby v oblasti výskumu a vývoja
v zákone o verejnom obstarávaní

Zosúladenie ustanovenia vo vzťahu k zákazkám s príspevkom verejných obstarávateľov v zákone o verejnom obstarávaní so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014

Uzatváranie zmlúv elektronicky prostredníctvom ÚPVS aj medzi súkromnými osobami

Zmena podmienok pre registráciu spotrebnej dane pre distribútorov PHM

Zosúladenie ustanovenia vo vzťahu k zákazkám s príspevkom verejných obstarávateľov v zákone o verejnom obstarávaní so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014

Zosúladenie ustanovení týkajúcich sa zákaziek na poskytnutie služieb v oblasti výskumu a vývoja v zákone o verejnom obstarávaní so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014, resp. spresnenie uplatniteľnosti výnimky pre služby v oblasti výskumu a vývoja
v zákone o verejnom obstarávaní

Zosúladenie ustanovenia vo vzťahu k zákazkám s príspevkom verejných obstarávateľov v zákone o verejnom obstarávaní so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014

Uzatváranie zmlúv elektronicky prostredníctvom ÚPVS aj medzi súkromnými osobami

Zmena podmienok pre registráciu spotrebnej dane pre distribútorov PHM

Zrovnoprávniť slovenských predajcov respirátorov so zahraničnými distribútormi

Zrušenie vyhradených nákupných časov pre seniorov pre malé prevádzky

Predĺženie lehoty na možnosť predaja porciovaných trvanlivých syrov

Zreálnenie nahlasovacích povinností včelárov pri kočovaní tak, aby nemuseli predvídať konkrétne dátumy kvitnutia medonosných rastlín

Prispôsobíme daňové predpisy výdavkom za testovanie zamestnancov na COVID-19

Rozšírime výnimku na možnosť výpomoci príbuzných vo firme

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR