Plán kontrol ÚOOÚ SR 2022Uplynulý týždeň bol na stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR zverejnený plán kontrol na rok 2022. Pre bežného podnikateľa bude zaujímavá predovšetkým jeho druhá časť. 

 

I. SCHENGENSKÉ ACQUIS

Prvá časť plánu kontrol je  zameraná  na identifikáciu stavu spracúvania osobných údajov v informačných systémoch, pomocou ktorých sa zabezpečuje praktické vykonávanie schengenského acquis na území Slovenskej republiky a v priestoroch zastupiteľských úradov Slovenskej republiky. Kontroly spočívajú najmä v priebežnom, kontinuálnom monitorovaní schopnosti orgánov štátnej správy zabezpečiť bezpečné a zákonné spracúvanie osobných údajov v špecifických informačných systémoch využívaných na vnútornú ochranu schengenského priestoru (napr. N.SIS II).

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 

 1. Národná časť Vízového informačného systému - zastupiteľské úrady

 

Spracovateľské činnosti konzulárnych pracovísk vybraných zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v národnej časti vízového informačného systému (N.VIS) súvisiace s vydávaním schengenských víz podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS), ako aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex). Predmet kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

 1. Národná časť Vízového informačného systému - ústredie

 

Spracovateľské činnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ústredie) v národnej časti vízového informačného systému (N.VIS) súvisiace s vydávaním schengenských víz podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS), ako aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex). Predmet kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

 1. Národná časť Schengenského informačného systému

 

Spracovateľské činnosti v národnej časti Schengenského informačného systému druhej generácie (N.SIS II) v rámci plnenia úloh Policajného zboru SR na účely podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie, na základe ktorého sú spracúvané údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín v súvislosti s odoprením vstupu alebo pobytu, ako aj podľa Rozhodnutia Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie, podľa ktorého sú spracúvané údaje o osobách a predmetoch v N.SIS II na účely diskrétneho sledovania alebo cielených kontrol (výpočtové stredisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a vybraný hraničný priechod). Predmet kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

 1. Národná časť Vízového informačného systému

 

Spracovateľské činnosti Centrálneho vízového orgánu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru v národnej časti vízového informačného systému (N VIS) v rámci plnenia úloh Policajného zboru SR na účely podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS), podľa Rozhodnutia Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania ako aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex). Predmet kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

 1. Automatizovaný európsky systém identifikácie odtlačkov prstov – Eurodac

 

Spracovateľské činnosti národného prístupového bodu informačného systému Eurodac vykonávané podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č.1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie), ako aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie). Predmet kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

 1. Národná ústredňa Europol

 

Spracovateľské činnosti Národnej ústredne Europol Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV. Predmet kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

 1. Národná ústredňa informácií o pasažieroch

 

Spracovateľské činnosti Národnej ústredne informácií o pasažieroch zriadenej v rámci transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti. Predmet kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

Kriminálny úrad finančnej správy

 

 1. Colný informačný systém

 

Spracovateľské činnosti Kriminálneho úradu finančnej správy podľa Nariadenia Rady (ES) č. 515/97 z 13. mája 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely. Predmet kontroly: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb so zásadami spracúvania osobných údajov a podmienkami zákonného spracúvania s dôrazom na práva dotknutých osôb a bezpečnosť osobných údajov.

 

Pozn.: Do roku 2022 je prenesený aj výkon 6 kontrol začatých podľa plánu na rok 2021, ktoré v príslušnom roku nebolo možné ukončiť z dôvodu dlhodobo nepriaznivej pandemickej situácie.

 

 

II. SPRACOVATEĽSKÉ ČINNOSTI

 

Druhá časť plánu kontrol zameraná na súlad spracúvania osobných údajov s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov reflektuje riziká spojené so špecifickými spracovateľskými činnosťami alebo s využívaním nových technológií a postupov, najmä s procesmi spôsobilými významne zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

 

 1. Spracovateľské činnosti orgánov štátnej správy

 

 1. Spracovateľské činnosti orgánov územnej samosprávy

 

 1. Spracovateľské činnosti realitných kancelárií

 

Predpokladané zameranie kontrol uvedených v bodoch 9 až 11: Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov: zásady spracúvania, zákonnosť spracúvania, podmienky vyjadrenia súhlasu, spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, práva dotknutej osoby, spoloční prevádzkovatelia, sprostredkovateľ, spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, bezpečnosť osobných údajov, posúdenie vplyvu na ochranu údajov, zodpovedná osoba.